De hyperlænker du finder i dette indlæg er af kommerciel karakter og dermed er indholdet sponsoreret."

Der findes efterhånden rigtig mange webshops, ja mange flere end fysiske butikker. Derfor er det ikke overraskende at der er stor konkurrence blandt webshops. Ligeledes har webshops generelt et problem med at troværdigheden, da mange svindlere udnytter markedet til at snyde folk, frem for at drive en rigtig forretning. Alene i 2015 blev mere end 28.907 bedrageri anmeldelser angivet til politiet og det antal er kun voksende. På blot 7 år er antallet af bedragerisager steget med 300 procent. Men der er visse forholdsregler som vi som forbruger kan tage. Ligesom man har en lås på sin cykel, og at man har sikret sin bolig og generelt passer på sine ting, så handler det også om at være sikkerhedsbevidst på nettet. Vi har listet en række tips op, som både forbrugere og virksomhedsejer, kan bruge.

En af de største udfordringer ved at handle på nettet, drejer sig om troværdighed. Der findes flere forskellige “troværdigheds stempler” som hjemmesider og primært webshop kan benytte. Et af dem er e-mærket.

E-mærket er den danske certificeringsordning, der arbejder for tillidsfuld e-handel mellem kunder og erhvervsdrivende. Det er et badges og en ordning man som webshopejer kan tilmelde sig, og på den måde kan fremstå mere troværdig. Udover at man kan reklamere med medlemskabet på ens webshop, bliver hele butikken gennemgået, rent juridisk, af jurister fra organisationen. Ligeledes kan man benytte sig af forskellige tilføjelser som live anmeldelse på hjemmeside, og sin fragt score. Forbrugeren er også dækket af organisationen på allle handler op til 10.000kr.

Andre anmeldelse sider som Ratepanel, Anmeldelseportalen og Trustpilot, støtter også op om butikken troværdighed. Her kan man hurtigt gennemskue om siden yder en god service og om siden generelt er troværdig. En gardinshop som Uniggardin, har formået at benytte en lang række troværdighed mærker på siden, som blandt andet kreditvurdering stempel, co2 neutralt website, trustpilot og det omtalte e-mærke.

DEL
Næste artikelBrug dine kunder som eksponering